راهنمای نویسندگان

 
راهنمای نگارش و ارسال مقالات
مجله آسیب های روانی اجتماعی با هدف گسترش و انتشار علم در زمینه های مرتبط از جمله اختلالات روانپزشکی، خودکشی، طلاق، خشونت، اعتیاد ، حاشیه نشینی و ... .به صورت فصلی منتشر می شود.
نوع مقالات جهت چاپ در مجله:
 • مقالات تحقیقاتی اصیل (Original Research  Article): حاصل یافته های پژوهشی، حداکثر 3500 کلمه (بدون چکیده و منابع)، در مجموع 6 جدول و شکل، حداقل 15 منبع و حداکثر 30منبع داشته باشد.
 • گزارشهای موردی(Case Report): دارای حداکثر 1500 کلمه، در مجموع 3 جدول و شکل، حداقل 15 منبع و حداکثر 30منبع داشته باشد.
 •  
 • مقاله کوتاه(Short communication): دارای حداکثر 1000 کلمه در ارتباط با یافته های جالب پژوهشی.
 • نامه به سردبیر(Letter to Editor): دارای حداکثر 500 کلمه در ارتباط با نوشته ها یا مقالات مجله با پاسخ نویسندگان به چاپ می رسد.
 • شرایط پذیرش مقاله:
 1. تدوین مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان در صفحه اول سایت مجله آسیب های روانی اجتماعی.
 2. مقاله بایستی در هیچ مجله دیگری از انتشارات داخل کشور یا خارج از کشور به چاپ نرسیده و همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد (دفتر انتشارات در این خصوص بررسی های لازم را انجام داده و مسئولیت اخلاقی و قانونی هرگونه سهل انگاری در رعایت این موضوع بر عهده نویسنده مسئول مقاله خواهد بود).
 3. مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد.
 4. مقالات ارسال شده توسط سردبیر و اعضای مجله بررسی و در صورت پذیرش جهت داوری علمی به داوران دارای تخصص مرتبط ارجاع و پس از تایید  توسط داوران و انجام اصلاحات لازم توسط نویسندگان، گواهی رسمی پذیرش به نویسنده مسئول ابلاغ می گردد.
 5. رعایت اصول اخلاقی در تحقیقات بالینی الزامی است. تحقیقات کارآزمایی بالینی باید دارای کد ثبت کارآزمایی بالینی در پایگاههای ثبت معتبر باشد. همچنین تاییدیه اخلاقی از دبیرخانه های کمیته اخلاق کشور مستقر در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی (کد اخلاق مصوب) در هنگام ارسال مقاله الزامی است و برای تمامی مقالات بجز مقالات مروری در بخش انتهایی مقاله تحت عنوان "تاییدیه اخلاقی" اعلام گردد.
نحوه تنظیم و نگارش مقاله:
 • زبان مجله فارسی است، لذا حتی المقدور باید از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود و مقاله بایستی فاقد اشکالات املایی یا نکات دستوری باشد.
 • در صفحه اول مقاله باید به ترتیب موارد زیر ابتدا به زبان فارسی سپس در قسمت چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی درج گردند:
 • عنوان مقاله
 • نام ونام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)
 • وابستگی سازمانی (Affiliation) به ترتیب. لازم به ذکر است که برای وابستگی سازمانی ابتدا نام گروه تخصصی مربوطه، سپس نام دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی، نام دانشگاه، نام شهر و در آخر ایران نوشته شود. عنوان کوتاه (مکرر) Running title.
 • تمامی مقالات باید مشتمل بر بخشهای زیر باشند و هر بخش در صفحه جداگانه ای تایپ گردد.
 1. عنوان مقاله: با قلم B Nazanin ضخیم( Bold) تایپ شود. آنگاه نام نویسنده یا نویسندگان، آدرس دقیق( شامل نام دانشگاه یا دانشکده، موسسه و واحد تحقیقاتی مرتبط و...) و کد پستی، شماره نمابر ، تلفن و پست الکترونیک(E-mail) باشد. همچنین نویسنده مسئول(Corresponding Author) با علامت ستاره متمایز شود.
صفحه عنوان مقاله فارسی و انگلیسی با اندازه فونت 14 ضخیم( Bold) و  سایر متن مقاله با اندازه فونت 12 نوشته شود. تیترها Bold باشند.
 1. چکیده مقاله: چکیده فارسی بایستی دارای بندهای مقدمه(Introduction)، مواد و روش ها(Material & Method) ، نتایج(Results) ، و نتیجه گیری(Conclusion) بوده و آنها را به طور اختصار بیان نماید ( حداقل 150کلمه و حداکثر 250 کلمه). این نکته برای چکیده به زبان انگلیسی نیز صادق است. در پایان چکیده مقاله باید تعدادی کلیدواژه (Keyword) معرفی شود (حداقل 3 و حداکثر 5 عبارت).
 2. مقدمه (Introduction): باید ضمن بیان هدف و مسئله مورد تحقیق ، حاوی خلاصه ای از مطالعات مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه با ذکر منابع و ماخذ آنها باشد. لازم به یادآوری است که نباید در این قسمت داده ها و یا نتیجه گیری کار گزارش شود.
 3. مواد و روش ها (Materials & Methods): ابزار کار پژوهش را با موضوعات مشاهداتی یا آزمایشی توضیح داده و ضمن اشاره به نوع روش تحقیق عوامل مورد استفاده همانند: منابع تهیه موادآزمایشگاهی نحوه انتخاب گروه نمونه و کنترل، ذکر منبع روش کار و روش آماری به کار رفته جهت تجزیه و تحلیل در خصوص داده های پژوهش مشخص گردد.
 4. ملاحظات اخلاقی(Ethical code) در پایان مواد و روش ها بیاید.
 5. نتایج(results): در این بخش بایستی نتایج به دست آمده از تحقیق بدون بحث بیان گردد و نباید داده های جدول، تصاویر و نمودارها مجدداً در این قسمت تکرار شوند. شماره جداول، تصاویر و نمودارها بایستی با دقت در متن ذکر گردند و هرکدام در صفحات جداگانه ای آورده و شماره گذاری شوند.
 6. بحث(Discussion): در این بخش به تفسیر دقیق نتایج به دست آمده و تحلیل مقایسه ای آن با نتایج به دست آمده از سایر پژوهش های انجام شده پرداخته شود، سپس نتیجه گیری علمی از پژوهش را به صورت واضح و علمی بیان کرده و متناسب با این نتایج پیشنهادات پژوهشی خود را در 2 یا 3 سطر بیان دارد.
 7. نتیجه گیری(Conclusions):  بر اساس یافته های مطالعه و در پایان بحث، در یک پاراگراف بیاید.
 8.  تقدیر و تشکر(Acknowledgment): در این بخش می توان از تهیه کنندگان بودجه و امکانات کار و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق همکاری نموده اند سپاسگزاری نمود.
 9. تعارض منافع (conflict of interest) به عدم تعارض نویسندگان اشاره شود.
 10. منابع (References) : منابع در متن به ترتیب حروف شماره گذاری شده و شماره های مربوطه داخل پرانتز() در متن آورده شود و برطبق همان شماره در فهرست منابع ذکر گردند. تمامی منابع به کار رفته بایستی به زبان انگلیسی و با ساختار ونکوور نوشته شوند.
 
مقاله به زبان انگلیسی
Mohammadi MR, Alavi SS, Ahmadi N, Khaleghi A, Kamali K, Ahmadi A, Hooshyari Z, Jaberghaderi N, Nazaribadie M, Farshidfar Z, Kaviani N. The prevalence, comorbidity and socio-demographic factors of depressive disorder among Iranian children and adolescents: To identify the main predictors of depression. Journal of Affective Disorders. 2019 Mar 15;247:1-0
 
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH, Bilateral infrapatellar seneruptur hostidligere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116:41-2..
 
کتاب یا بخشی از کتاب:
 Saduk BJ, Saduk VA. Roez, p.(2016). Kaplan & Sadook Psychology Summary: Behavioral Sciences Clinical Psychiatry.;2.
در صورتی که تعداد نویسندگان کتب و یا مقالات بیش از 6 نفر باشد، پس از نام نفر ششم، عبارت و دیگران(et al) استفاده شود.
تصاویر، نمودارها و جداول: نسخه اصلی تصاویر، نمودارها و جداول هرکدام در صفحات جداگانه ارسال گردد. ادامه تعداد تصاویر، نمودارها و جداول نباید بیش از 6 مورد باشد.
نحوه ارسال مقالات:
نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سایت مجله به آدرس  http://jpsi.medilam.ac.ir ارسال نمایند .