مدیر اجرایی



آقای دکتر فتح اله محمدیان
استادیار گروه روانشناسی و مدیر مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر یوسف ویسانی
استادیار گروه اپیدمیولوژی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آقای دکتر ستار کیخاونی
استاد تمام گروه روانشناسی
دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آقای دکتر علی دل پیشه
استاد تمام اپیدمیولوژی و رییس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آقای دکتر خیراله اسدالهی
استاد تمام گروه اپیدمیولوژی و مدیرگروه پزشکی اجتماعی
دانشکه پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر محمد احمدپناه
استاد تمام گروه روانپزشکی
دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی همدان
آقای دکتر ستار کیخاونی
استاد تمام گروه روانشناسی
دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر غلامرضا کلوندی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و دانشیار گروه کودکان -دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر محمدرضا کفاشیان
دانشیار گروه فیزیولوژی و مدیر پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر رضا ولیزاده
دانشیار گروه روانپزشکی و مدیرگروه روانپزشکی
دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر نوراله یادگاری
استادیار گروه روانپزشکی
دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خانم دکتر مرضیه رستم خانی
استادیار گروه روانپزشکی
دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر بهروز سپیدنامه
استادیار گروه علوم اجتماعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
آقای دکتر امین میرزایی
استادیار گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر شهرام مامی
استادیار روانشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه آزاداسلامی ایلام
آقای دکتر اکبر عزیزی فر
استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی
دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر فتح اله محمدیان
استادیار گروه روان شناسی و مدیر مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی
معاونت تحقیقات و فناوری- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر یوسف ویسانی
استادیار گروه اپیدمیولوژی و معاون مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی
معاونت تحقیقات و فناوری- دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای دکتر امیر ادیبی
استادیار گروه روانپزشکی
دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آقای علی امیری نژاد
کارشناس پژوهش
معاونت تحقیقات و فناوری- دانشگاه علوم پزشکی ایلام