XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات آسیب های روانی– اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (2099 مشاهده)
مقدمه: زنان سرپرست خانواده از گروه های در معرض خطر جامعه هستند بنابراین احتمال ابتلاء به اختلالات روانی در این گروه  بیش تر از سایر افراد جامعه است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت عمومی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام انجام گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی- تحلیلی و جامعه پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام بود. نمونه گیری به روش بصورت تصادفی سیستماتیک با استفاده از سهمیه مورد نظر بود. از پرسشنامه های معتبر شامل پرسشنامه 28 - GHQ به منظور بررسی وضعیت سلامت روان و پرسشنامه 36 - SF  برای بررسی کیفیت زندگی شرکت کنندگان استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمون  آماری تی تست انجام شد. سطح معنی داری در این مطالعه 5% > α در نظر گرفته شد.
نتایج: نمونه شامل 750 نفر بودند که در نهایت 708 نفر با میزان پاسخ دهی 4/94 % پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. میانگین و انحراف معیار سنی افراد شرکت کننده 88/19±3/53 بود. نمره کلی کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار 08/48 بود و 79 % از زنان سرپرست خانوار در مجموع از نظر سلامت عمومی مشکوک و از سلامت عمومی کامل برخوردار نبودند. بر اساس نتایج بین کیفیت زندگی در هر دو شاخص خلاصه شده سلامت روانی و سلامت جسمی با سلامت عمومی ارتباط معنادار داشته است و افراد از نظر سلامت عمومی سالم کیفیت زندگی بهتری در هر دو بعد جسمی و روانی داشته اند(001/0>).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تاکیدی بر کیفیت زندگی پایین زندگی زنان سرپرست خانوار و ارتباط آن با ابعاد مختلف سلامت عمومی و روانی در این زنان است به گونه ای که زنانی که دارای کیفیت زندگی پایین بودند، مشکلات جسمی و روانی بیشتری را نشان دادند .
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1399/10/20 | پذیرش: 1400/11/17 | انتشار: 1400/11/17

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.